Bò bây giờ đâu có ngu.

funny
  • Share on Twitter Share on Google+ Share on Facebook
  • 1740
  • 0

Đã xuất bản vào: 00:17, 25/11/2013

cứ bảo là ngu như bó nhưng con bò này thông minh quá.